Skip to main content

รมว.แรงงาน มอบ ปลัดฯ บุญชอบ ร่วมพิธีมอบสิทธิโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบสิทธิโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ ณ โครงการบ้านเคหะชุมชนร่มเกล้า ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

          โครงการบ้านเช่าเคหะสุขประชาร่มเกล้าเป็นโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ซึ่งได้รับมอบนโยบายเร่งด่วนจากรัฐบาลในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) เป็นการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้จัดทำโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย โครงการนำร่อง “บ้านเคหะสุขประชา” (ฉลองกรุงและร่มเกล้า) เพื่อให้ความช่วยเหลือและสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ควบคู่ไปกับการสร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจในชุมชน ภายใต้กรอบแนวคิด “มีบ้าน มีอาชีพ มีรายได้ มีความสุข”

———————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

3 ธันวาคม 2564

TOP