Skip to main content

รมว.แรงงาน มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการ ก.แรงงาน

รายละเอียดเนื้อหา

 

          เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นและประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการ ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว
          ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้คัดเลือก ข้าราชการและลูกจ้างประจําที่มีความประพฤติและมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จํานวน 10 ราย และกระทรวงแรงงาน ได้มีคําสั่ง เลื่อนข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูงของกระทรวงแรงงาน จํานวน 83 ราย

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
29 พฤศจิกายน 2564

TOP