Skip to main content

‘รมว.สุชาติ’ร่วมประชุม คกก.ระดับชาติ เตรียมจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพปี 2565

รายละเอียดเนื้อหา

          นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ.2565
          เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ /2564 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม โดยประชุมผ่านระบบทางไกล (โปรแกรม ZOOM) ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์น ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมมีวาระแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับนโยบายการเตรียมการและการดำเนินการในการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ปี พ.ศ.2565 คำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ.2565 คำสั่งคณะกรรมการระดับชาติฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และสรุปการเตรียมการของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ทั้งนี้ ที่ประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณา เรื่องขอความเห็นชอบแนวทางและกรอบระยะเวลาในการจัดประชุมคณะกรรมการระดับชาติฯ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ขอความเห็นชอบแผนการจัดการประชุมที่ไทยเป็นเจ้าภาพในช่วง ปี พ.ศ.2565 และการมอบหมายภารกิจแก่คณะอนุกรรมการแต่ละด้าน ได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านสารัตถะ คณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอำนวยการ คณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร และคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์
          สำหรับการประชุมเอเปคเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2532 มีสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา ชิลี เปรู จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี อินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทย ฯลฯ โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ เพื่อให้มีการเปิดเสรีด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เอเปคมีกลไกการดำเนินงานตั้งแต่ระดับผู้นำเอเปค รัฐมนตรีเอเปคแต่ละสาขา เจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค คณะกรรมการ และคณะทำงานด้านต่างๆ โดยมีคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหนึ่งในคณะทำงานของเอเปคที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2533 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในภูมิภาค โดยผ่านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ภารกิจของคณะทำงานชุดนี้จะครอบคลุมประเด็นในเรื่องการศึกษาแรงงานและการคุ้มครองทางสังคม และการเสริมสร้างสมรรถนะโดยผ่าน 3 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายด้านการเสริมสร้างสมรรถนะ กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ประสานงานหลัก เครือข่ายด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ประสานงานหลัก และเครือข่ายแรงงานและการคุ้มครองทางสังคม กระทรวงแรงงานเป็นผู้ประสานงานหลัก

++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

18 มกราคม 2564

TOP