Skip to main content

รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับสมาพันธ์ SME ไทย

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ ประธานสมาพันธ์ SME ไทย และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อแนะนำตัวและรับมอบนโยบายด้านแรงงานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ ห้องแสงสิงแก้ว ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

         การหารือในครั้งนี้ สมาพันธ์ SME ไทย ต้องการให้กระทรวงแรงงานส่งเสริม SME ไทยให้มีการจ้างงาน เพื่อให้คนเข้าถึงแหล่งงาน ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้ประเทศมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ให้กระทรวงแรงงานผลักดันให้เกิด SME ๔.๐ โดยการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีศักยภาพ และจะเป็นการพัฒนาธุรกิจฐานรากในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

TOP