Skip to main content

รองปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานการประชุมกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างครั้งที่1/2565

รายละเอียดเนื้อหา

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 9.30น. นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างครั้งที่1/2565 โดยที่ประชุมได้พิจารณา ตัวชี้วัด แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ประจำปีบัญชี 2565 คำขอรับเงินสงเคราะห์กรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย และการจ่ายเงินสงเคราะห์ผ่าน KTB Corporate พร้อมรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

———————————-

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

26 มกราคม 2565

TOP