Skip to main content

รองปลัดแรงงาน ร่วมการประชุมคณะกรรมการโฆษกกระทรวง

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน ร่วมการประชุมคณะกรรมการโฆษกกระทรวง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๒๕๐๒-๒๕o๓ ชั้น ๕ ตึกบัญชาการ ๒ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้มีการหารือแนวทางการเตรียมความพร้อม/ข้อมูลในการชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และข้อเสนอแนะแนวทางการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลาย

————————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

TOP