Skip to main content

รองปลัดแรงงาน ร่วมการประชุม คกก.บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 12/2565 โดยที่ประชุมได้พิจารณา แผนการให้บริการวัคซีนโควิด-19 เดือนตุลาคม 2565 การพิจารณาความเหมาะสมของการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร รวมถึงเรื่องอื่นๆ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของสำนักงานและศูนย์ปฏิบัติการด้านต่างๆ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

———————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP