Skip to main content

‘รองปลัดแรงงาน’ ร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพและเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดเนื้อหา

          วันนี้ (31 ก.ค. 63) เวลา 14.00 น. นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางสาวไพลิน จินดามณีพร ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพและเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ แรงงานไทย ใต้ร่มพระบารมี” ซึ่งในวันนี้มีกิจกรรมการฝึกอาชีพ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากเครื่องหนัง และการสาธิตขายสินค้าออนไลน์ ในการนี้ ได้เยี่ยมชมการให้บริการจัดหางานผ่านตู้งาน (Job box) การตรวจสุขภาพฟรีจากสถานพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม การให้คำปรึกษาด้านแรงงานจากทนายแรงงาน รวมถึงร่วมให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ ณ บูธกระทรวงแรงงาน บริเวณท้องสนามหลวง

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
31 กรกฎาคม 2563

TOP