Skip to main content

รองปลัดแรงงาน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสัมมนา 3 ปี วุฒิสภา

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมการประชุมและการเตรียมความพร้อมสัมมนา 3 ปี วุฒิสภา ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ โดยที่ประชุมให้ชี้แจงเรียงลำดับตามแผนแม่บทฯ (1-23) แต่ละแผนแม่บทฯ เรียงตามเป้าหมายของแผนย่อย รูปแบบการนำเสนอแบบภาพ Chart ตาราง กราฟ Timeline ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

———————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP