Skip to main content

รองปลัดแรงงาน ร่วมประชุม คกก.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ โดยที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2566 – 2570 การกำหนดพื้นที่ ทดลองปลูกพืชฝิ่นและเพาะเห็ดขี้ควายเพื่อการศึกษาวิจัย ตามมาตรา 55 แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ประเภท 2 และประเภท 4 พ.ศ. …. การมอบอำนาจเปรียบเทียบปรับตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด คณะอนุกรรมการเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติด ณ ห้องทำงานรองปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน

———————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP