Skip to main content

‘รองปลัดแรงงาน’ ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จ.กำแพงเพชร 

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางต้องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการดำเนินการตามแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน โดยได้ตรวจเยี่ยมและพบปะให้กำลังใจกลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบจำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะน้ำโจน อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร นางสาวรุ่งนภร ไหววิจิตร เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกกลุ่ม 30 คน กลุ่มที่สอง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกระทง ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร นางสิน บดีรัฐ เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิก 121 คน และกลุ่มที่สาม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยไข่ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร นางสาวดวงฤทัย เงินยวง เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิก  57 คน เป็น Smart Farmer

++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

27 มิถุนายน 2565

TOP