Skip to main content

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมคณะทำงานฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ปี พ.ศ. 2564

รายละเอียดเนื้อหา

วันศุกร์ 13 ส.ค.2564 : 13.30 น. นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด เพื่อรับทราบสถานการณ์สาธารณภัยทั่วไป และรูปแบบการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการ/ ผู้แทน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

TOP