Skip to main content

แรงงานจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่บรรยายและปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังพ้นวิกฤตสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดปัตตานี

รายละเอียดเนื้อหา

TOP