Skip to main content

ศูนย์เพื่อนไทยเข้าหารือ สนร. ไทเป เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยในไต้หวัน

รายละเอียดเนื้อหา

           วันที่ 14 กันยายน 2564 ศาสนาจารย์จักรี อมาตยมนตรี ประธานศูนย์เพื่อนไทยในไต้หวัน และคณะ เข้าพบนางสาวประภาวดี แก้วศิริพงษ์ ผู้อำนวยการ สนร. ไทเป และนางสาววรัตม์สุดา ศรทัตต์ รองผู้อำนวยการ สนร. ไทเป เพื่อแนะนำตัว พร้อมหารือและแลกเปลี่ยนแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือในการช่วยเหลือแรงงานไทยในไต้หวันที่ประสบปัญหา และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยการจัดกิจกรรมต่างภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย อาทิ การเล่นดนตรี ร้องเพลง ทัศนศึกษา สอนภาษาจีน การพบปะเยี่ยมแรงงานไทย เป็นต้น นอกจากนี้  ยังได้แนะนำการบริการให้ความช่วยเหลือของศูนย์ฯ เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเพื่อลดปัญหาความเครียด และปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ดังกล่าวจะช่วยลดปัญหาการดื่มสุราและยาเสพติดของแรงงานไทยได้อีกทางหนึ่ง

 

TOP