Skip to main content

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง แจ้งเตือนคนไทยในฮ่องกง

รายละเอียดเนื้อหา

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้รับรายงานว่าอาจมีเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงที่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่ 15 มิ.ย. 63 
 
           การชุมนุมประท้วงตั้งแต่เวลา 18.00 น. ในเขต Hong Kong Island บริเวณโดยรอบห้างสรรพสินค้า Pacific Place (Admiralty) ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอให้คนไทยในฮ่องกง โปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือเข้าใกล้สถานที่ที่มีการชุมนุมประท้วง และใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษหากมีการประท้วงในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งโปรดงดถ่ายภาพเหตุการณ์ประท้วง ผู้ประท้วง และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการกระทำอื่นๆ ในระยะใกล้ที่อาจเป็นการยั่วยุผู้ประท้วง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยทุกคน นอกจากนั้น โปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง ทั้งทางรถยนต์และรถไฟ MTR คนไทยในฮ่องกงสามารถติดตามข่าวสาร สถานการณ์ภาพรวมได้ที่ website สำนักงานตำรวจฮ่องกง ที่ https://www.police.gov.hk/ppp_en/index.html
สามารถตรวจสอบข้อมูลการเดินทางโดยรถไฟ MTR ได้ที่ http://www.mtr.com.hk/en/customer/main/index.html
ทั้งนี้ หากต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (+852) 6821-1545 หรือ (+852) 6821-1546 และ Call Center กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (+66) 2-572-8442
TOP