Skip to main content

สนร.บรูไน จัดโครงการสาธิตการฝึกอาชีพทำอาหาร ให้แก่แรงงานไทยในประเทศบรูไน

รายละเอียดเนื้อหา

            เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ได้จัดโครงการสาธิตการฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงานไทยในประเทศบรูไน เพื่อให้แรงงานไทย ได้เพิ่มทักษะฝีมือในด้านการทำอาหาร ซึ่งจะเป็นช่องทางสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง โดยมีการสาธิตและฝึกทำอาหารเมนู Chicken Rendang ซึ่งเป็นเมนูอาหารที่คนบรูไนนิยมรับประทาน และ ลอดช่องน้ำกะทิ ซึ่งวัตถุดิบในการประกอบอาหารสามารถหาได้ในท้องถิ่น ในการฝึกอาชีพดังกล่าวผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ เทคนิคการทำอาหารแต่ละเมนู การคำนวณต้นทุนในการทำอาหารหากจะนำไปจำหน่ายและได้ฝึกทำอาหารทั้ง 2 เมนู ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดเพื่อหารายได้เพิ่มเติม หากมีเวลาว่างยังสามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้อีกทางหนึ่ง โดยมีแรงงานไทยให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน

TOP