Skip to main content

สนร.บรูไน จับเข่าคุยกันกับแรงงานไทยในเขต Labi

รายละเอียดเนื้อหา

          เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน  2565  นายวัชรพงษ์ มุขเชิด อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมทีมงานสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน  เยี่ยมบริษัท Syarikat Kilang Papan Labi Sdn Bhd ในเขตเมือง Labi ประกอบกิจการเกี่ยวกับการแปรรูปไม้ โดยมีแรงงานไทยทำงานที่นี้จำนวน 5 คน เป็นพนักงานขับรถขนส่งไม้จาก ไซร้งานที่ตัดมายังโรงงานเพื่อทำการแปรรูปไม้  และเป็นช่างฟอร์นิเจอร์ โดยทั้งหมด พักที่ห้องพักทางบริษัท   จัดให้ ซึ่งการทำงานจะขึ้นอยู่กับสถาพอากาศ หากมีฝนตกก็ไม่สามารถขับรถเพื่อไปบรรทุกไม้ได้  ทั้งนี้สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน  ได้แนะนำสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน เช่น กรณีได้รับอุบัติเหตุ  เป็นต้น ทั้งนี้  สนร.บรูไน ได้จัดทำแบบสอบถาม Training need กับแรงงานไทย อีกทั้งได้สอบถามความเป็นอยู่ซึ่งแรงงานมีสุขภาพแข็งแรง และกำชับให้ปฏิบัติติตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

TOP