Skip to main content

สนร.บรูไน เข้าร่วมประชุม ทีมประเทศไทย

รายละเอียดเนื้อหา

      

     

             เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565  นายวัชรพงษ์ มุขเชิด อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เข้าร่วมประชุมทีมประเทศไทย ณ ห้องประชุมภายในทำเนียบ เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน โดย นางสาวบุศรา กาญจนาลัย เอกอัครราชทูต เป็นประธานในการประชุม วาระการประชุมเพื่อร่วมพิจารณาร่วมกันที่สำคัญคือ  การผลักดันสินค้าไทยในตลาดบรูไนและการสร้างความนิยมไทย โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย การพัฒนาฝีมือแรงงาน และการส่งเสริมแม่ครัวไทยในบรูไน  ร่วมถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน Thailand Bazaar ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2565 
      ในการประชุมครั้งนี้ ทีมประเทศไทยได้ร่วมปลูกต้นดอนญ่าควีนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

TOP