Skip to main content

สนร.บรูไน เยี่ยมแรงงานไทย ในเขต Muara

รายละเอียดเนื้อหา

            

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม  2565  นายวัชรพงษ์ มุขเชิด อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมทีมงานสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน  เยี่ยมบริษัท RISONS GENERAL SUPPLIER SDN BHD ตั้งอยู่ ณ Lot 2544 3970 KG PEKAN MUARA 11128 JALAN BELANGKAS MUARA NEGARA BRUNEI. ประกอบกิจการเกี่ยวกับการ จำหน่วยเหล็กกล้า เหล็กรูปพรรณ ต่าง ๆ  โดยมีแรงงานไทยทำงานที่นี้จำนวน 2 คน เป็นพนักงานทั่วไป โดยทำหน้าที่ควบคุมลิฟท์ เคลื่อนย้ายเหล็กกล้า เหล็กรูปพรรณขึ้นรถบรรทุก โดยทั้งหมด พักที่ห้องพักทางบริษัท จัดให้  ทั้งนี้  สนร.บรูไน ได้จัดทำแบบสอบถาม Training need กับแรงงานไทย อีกทั้งได้สอบถามความเป็นอยู่  ซึ่งแรงงานทั้ง 2 ท่าน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี  และกำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

TOP