Skip to main content

สนร.เกาสง บูรณาการภาคีเครือข่ายด้านแรงงานร่วมกิจกรรมทำบุญไตรภาคี เนื่องในวันแรงงานสากล ปี 2564

รายละเอียดเนื้อหา

            สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) สาขาเมืองเกาสง มีภารกิจในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และภาคีเครือข่ายด้านแรงงาน ให้มีความปรองดองสมานฉันท์ เอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน ส่งผลให้ผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน และเพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของแรงงานว่าเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงบูรณาการหน่วยงานร่วมกิจกรรมทำบุญภาคีเครือข่ายด้านแรงงาน ณ สำนักงานแรงงาน เมืองเกาสง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 น. โดยนิมนต์เจ้าอาวาสและคณะสงฆ์วัดพุทธบารมี เมืองไถหนาน โดยเชิญผู้แทนนายจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง อาสาสมัครแรงงาน และแรงงาน รวมจำนวน 33 คน  ร่วมพิธีทำบุญไตรภาคี ถวายสังฆทาน และปัจจัยไทยธรรมร่วมกัน  เนื่องในวันแรงงานสากล ปี 2564

TOP