Skip to main content

สนร.เกาสง ประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงานไต้หวันอนุญาตให้ย้ายแรงงานไปทำงานในไซต์งานหรือโรงงานสาขาของนายจ้างรายเดียวกันได้ตามปกติ

รายละเอียดเนื้อหา

กระทรวงแรงงานไต้หวัน ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างชาติ สามารถย้ายไปทำงานในไซต์งานหรือโรงงานสาขา ของนายจ้างรายเดียวกันได้ตามปกติ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 

TOP