Skip to main content

สนร.เกาสง เชิญชวนท่านโหวตประกวดภาพถ่าย “วันหนึ่งบนเกาะฟอร์โมซา” ของแรงงานไทยในไต้หวัน

รายละเอียดเนื้อหา

🎉เชิญชวนทุกท่านร่วมโหวตภาพถ่ายจากแรงงานไทย รวม 6 ภาพ

🖼 ⏰ ปิดโหวต วันที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 23.59 น. 🏆 (ผลโหวตมหาชน)

🏆เกณฑ์การตัดสิน🎊

1. ภาพถ่ายเชิงสร้างสรรค์ มีความงาม และสื่อความหมายได้ดี

2. ภาพถ่ายสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงาน สภาพแวดล้อม หรือการทำกิจกรรมพักผ่อนยามว่าง

3. พิจารณาจากผลคะแนนโหวตบนเฟซบุ๊ก (ผลโหวตจากมหาชน)

4. ท่านสามารถโหวตได้มากกว่า 1 ภาพ

โปรดคลิกลิงค์ เพื่อร่วมโหวตภาพที่ท่านประทับใจ     

TOP