Skip to main content

สนร. ไทเปเข้าร่วมประชุม Round Table Conference on Combating Forced Labor

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นางสาววรัตม์สุดา ศรทัตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานไทย ไทเป ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมโต๊ะกลมว่าด้วยการต่อต้านการใช้แรงงานบังคับ ประจำปี 2564  (2021 Round Table Conference on Combating Forced Labour)  รร. Taipei Garden

      สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีและการพัฒนาการดำเนินงานเกี่ยวกับการขจัดการเอารัดเอาเปรียบแรงงานในกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน อาทิ ออกกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเพื่อต่อต้านการใช้แรงงานบังคับ โดยระงับสินค้าจากบริษัทที่มีการใช้แรงงานบังคับในกระบวนการผลิตสินค้าในห่วงโซ่อุปทาน แนวปฏิบัติที่ดีของภาคเอกชนในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการเอารัดเอาเปรียบแรงงานในห่วงโซ่อุปทาน เป็นต้น รวมทั้งการให้ความคุ้มครองแรงงานในภาคประมงและห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมประมง ในการนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไต้หวัน องค์กรไม่แสวงหากำไรและผู้แทนประเทศต่างๆ 


 

TOP