Skip to main content

สนร. ไทเปเยี่ยมให้กำลังใจแรงงานบ. YUNG-YUAN CO., LTD.

รายละเอียดเนื้อหา

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นางสาวประภาวดี แก้วศิริพงษ์ ผู้อำนวยการสนร. ไทเป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนางสุดาสิรี พรหมชนะ หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองคนไทย สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป เข้าพบนายจ้างเพื่อขยายตลาดและให้ความคุ้มครองแรงงานไทยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานกับบริษัท YUNG-YUAN CO., LTD  ณ นครเถาหยวน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจรีไซเคิลวัตถุ/ ดิน/ โคลนจากบ่อบำบัดน้ำเสียนำมาสกัดแร่  สารทองแดง/ โลหะหนักที่สามารถนำมาใช้ในกระบวนการผลิตได้ใหม่ ปัจจุบันจ้างแรงงานต่างชาติเป็นแรงงานไทยเพียงชาติเดียว จำนวน 27 คน ค่าจ้างรวมโอที โดยเฉลี่ยเดือนละประมาณ 35,000 – 40,000 เหรียญไต้หวัน

ในการนี้ สนร.ไทเป ได้เยี่ยมเยียนและมอบหน้ากากอนามัย อาหารไทยให้กับแรงงาน พบว่าแรงงานทุกคนได้รับการดูแลด้านสวัสดิการต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติที่ดี เป็นมาตรฐานเดียวกันกับแรงงานท้องถิ่น สนร.ไทเปจึงให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัทฯ การป้องกันไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด การพนัน อันนำไปสู่หนี้สินและปัญหาอื่นๆตามมา พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ 

 

TOP