Skip to main content

สนร. ไทเป จัดประชุมบริษัทจัดหางานเพื่อขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

รายละเอียดเนื้อหา

            เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 63 เวลา 13.30 – 16.30 น. สนร. ไทเป จัดประชุมบริษัทจัดหางานเพื่อขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ video conference ณ โรงแรม Fullon นครเถาหยวน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากบริษัทจัดหางานไต้หวัน 65 คน และบริษัทจัดหางานไทย 19 คน การประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปัญหาต่างๆ เพื่อปรับปรุงแนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่แรงงานไทยได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งกระชับความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมการขยายตลาดแรงงานและคุ้มครองแรงงาน

       ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน (นายสมชาย มรกตศรีวรรณ) ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายการขยายตลาดแรงงานไทยในไต้หวัน ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆ อาทิ สถานการณ์ อุปสรรค แนวทางแก้ปัญหาและแนวโน้มการจ้างแรงงานไทยในสถานการณ์โควิด-19 ปัญหายาเสพติดของแรงงานไทย และแนวทางการเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูลของแรงงานที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นต้น นอกจากนี้ สนร. ไทเป ได้ขอบคุณบริษัทจัดหางานที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา พร้อมขอความร่วมมือบริษัทจัดหางานในการช่วยเหลือและดูแลแรงงานไทย รวมถึงประชาสัมพันธ์และเน้นย้ำแรงงานที่จะมาทำงานถึงกฎระเบียบต่างๆ และระมัดระวังการหลอกลวงของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆ

TOP