Skip to main content

สนร. ไทเป จัดสอบปลายภาค 1/2562 ให้นศ. มสธ.

รายละเอียดเนื้อหา

               สนร. ไทเป จัดสอบปลายภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2563 ณ สำนักงานแรงงานไทย ไทเป โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าสอบ จำนวน 17 คน

TOP