Skip to main content

สนร. ไทเป จัดโครงการอบรมล่ามและอาสาสมัครแรงงาน ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1

รายละเอียดเนื้อหา

          เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 63 เวลา 08.30-12.30 น. สนร. ไทเป จัดอบรมล่ามและอาสาสมัครแรงงาน ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 ณ โรงแรม Fullon นครเถาหยวน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในการให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ดูแลสภาพความเป็นอยู่ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่แรงงานไทย รวมทั้ง เพื่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวกในการสนับสนุนและช่วยเหลือแรงงาน และสร้างเครือข่ายในการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 100 คน และผู้ร่วมสังเกตการณ์จากหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง


       ในการนี้ นายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้า และเศรษฐกิจไทย ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ร่วมกับประธานสหพันธ์การจ้างงานไต้หวัน และประธานสมาพันธ์การจัดหางานไต้หวัน นอกจากนี้ สนร. ไทเป ได้เชิญทนายความจากมูลนิธิช่วยเหลือด้านกฎหมาย และผู้แทนจากกองแรงงานนครเถาหยวน เพื่อให้ความรู้แรงงานเกี่ยวกับการป้องกันและให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่แรงงานไทยในคดีต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการในสถานการณ์โควิด ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้ให้ความสนใจและซักถามวิทยากรในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยหลังการอบรม สนร. ไทเป ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย

 

TOP