Skip to main content

สนร. ไทเป ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการรับมือและแก้ไขปัญหาการหลบหนีนายจ้างของแรงงานต่างชาติ

รายละเอียดเนื้อหา

วันที่ 14 พ.ย. 65 นางสาววรัตม์สุดา ศรทัตต์ รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงาน ไทเป เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการรับมือและแก้ไขปัญหาการหลบหนีนายจ้างของแรงงานต่างชาติกับกระทรวงแรงงานไต้หวัน สำนักงานแรงงานประเทศผู้ส่งต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองแรงงานท้องถิ่นเมืองต่าง ๆ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น ณ อาคารกระทรวงแรงงาน ไทเป โดยสำนักงานฯ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นดังนี้เกี่ยวกับการตรวจสอบนายจ้างที่มีการจ้างแรงงานผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด การตรวจสอบล่าม/บริษัทจัดหางานที่มีการปล่อยกู้เงินให้กับแรงงานซึ่งทำให้แรงงานมีหนี้สิ้นเพิ่ม รวมถึงชักจูงให้แรงงานหลบหนีไปทำงานกับนายจ้างโดยผิดกฎหมาย และสอดส่องปัญหาอาชญากรรมและการข้องแวะอบายมุข อาทิ การพนัน ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 

TOP