Skip to main content

สนร. ไทเป ร่วมส่งแรงงานกลับประเทศไทยในวันที่ 1 ก.ค. 63

รายละเอียดเนื้อหา

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สนร. ไทเป ร่วมส่งแรงงานไทย พร้อมสำนักงานการการค้าและเศรษฐกิจไทย เดินทางกลับประเทศด้วยเที่ยวบินพิเศษสายการบิน Air Asia จำนวน 3 เที่ยวบิน เส้นทางไทเป-กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เที่ยวบินที่ FD9113 / FD9115/ FD9117 (ผู้โดยสาร จำนวน 404 คน เป็นแรงงาน จำนวน 280 คน) พร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์ และตอบข้อซักถามให้กับแรงงาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน

TOP