Skip to main content

สนร. ไทเป ร่วมส่งแรงงานไทยกลับประเทศ

รายละเอียดเนื้อหา

      วันที่ 4 กันยายน 2563 สนร. ไทเป ร่วมส่งแรงงานไทยกลับประเทศ จำนวน 2 เที่ยวบิน โดยมีผู้โดยสาร 299 คน เป็นแรงงาน 230 คน โดยสายการบิน Tiger Air  (ผู้โดยสาร 149 คน เป้นแรงงาน 127 คน) และสายการบินไทย (ผู้โดยสาร 150คน เป้นแรงงาน 103 คน) พร้อมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และขอความร่วมมือให้แรงงานช่วยประชาสัมพันธ์ญาติและเพื่อนที่เคยมาทำงานในไต้หวัน ไม่หลงเชื่อตัวแทนเก็บค่าบริการยื่นขอเงินบำเหน็จชราภาพในอัตราสูง

TOP