Skip to main content

สนร. ไทเป ร่วมส่งแรงงานไทยเดินทางกลับประเทศ

รายละเอียดเนื้อหา

       วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สนร. ไทเป ร่วมส่งแรงงานไทยเดินทางกลับประเทศ จำนวน 152 คน จากผู้โดยสาร 220 คน รวมลูกเรือไทย 5 คน ที่ประสบอุบัติเหตุเรือล่ม (Seatran 12) นอกชายฝั่งเกาสง  ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 633 เส้นทางไทเป-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 14.05-16.50 น. ในการนี้ สนร. ไทเป ได้ชี้แจงสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ ตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้อง

 

TOP