Skip to main content

สนร. ไทเป หารือตำรวจนครเถาหยวนเพื่อคุ้มครองแรงงานไทย

รายละเอียดเนื้อหา

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นางสาวประภาวดี แก้วศิริพงษ์ ผู้อำนวยการสนร. ไทเป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนางสุดาสิรี พรหมชนะ หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองคนไทย สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป เข้าพบหารือผู้อำนวยการฝ่ายแรงงานต่างด้าว สถานีตำรวจนคร และผู้อำนวยการกองตรวจคนเข้าเมือง นครเถาหยวน เพื่อแนะนำตัวและสร้างความร่วมมือในการตรวจเยี่ยมแรงงานในสถานประกอบการ ให้ความรู้แก่แรงงานเพื่อป้องกันปัญหาสารเสพติด ปัญหาเมาแล้วขับ การก่ออาชญากรรมต่างๆ เพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้แรงงานไทยมีความรู้ ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้นายจ้างและส่งเสริมการจ้างแรงงานไทย ในระยะยาว  ปัจจุบัน สนร.ไทเป รับผิดชอบแรงงานไทย 40,655 คน เป็นแรงงานในนครเถาหยวน 16,597 คน 

 

TOP