Skip to main content

สนร. ไทเป เข้าพบและหารือกับผู้บริหารกองแรงงานนครเถาหยวน

รายละเอียดเนื้อหา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นางสาววรัตม์สุดา ศรทัตต์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานแรงงานฯ ไทเป ได้เข้าพบ Mr. Wu Hrong-Gwo ผู้อำนวยการกองแรงงานนครเถาหยวน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ กองแรงงานนครเถาหยวน เพื่อแนะนำตัว พร้อมทั้งขอบคุณกองแรงงานฯ ที่ให้ความร่วมมือและการช่วยเหลือแรงงานไทยในเขตพื้นที่เถาหยวนด้วยดีมาโดยตลอด โดยแรงงานไทยทั้งหมดในไต้หวัน จำนวน 56,743 เป็นแรงงานในพื้นที่รับผิดชอบของ สนร. ไทเป จำนวน 40,486 คน และทำงานที่เถาหยวนมากที่สุด จำนวน 16,239 คน (ข้อมูลเดือน ต.ค. 63)

กองแรงงานฯ กล่าวว่าแรงงานไทยเป็นแรงงานต่างชาติที่ไม่ค่อยมีปัญหา และมีปัญหาน้อยที่สุดหากเทียบกับแรงงานชาติอื่นๆ ทั้งนี้ ปัญหาที่พบบ่อยของแรงงานไทยส่วนใหญ่เป็นการดื่มสุรา รวมถึงปัญหายาเสพติด ซึ่งในประเด็นนี้ สนร. ไทเป ได้แจ้งว่าสำนักงานฯ ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ และย้ำเตือนแรงงานอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ สื่อออนไลน์ อาสาสมัครแรงงาน ระหว่างการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือกองแรงงานฯ ในการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์แรงงานอีกทางหนึ่ง รวมถึงขอความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานไทยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดเพื่อหาแนวทางป้องกันต่อไป ทั้งนี้ หากในอนาคตกองแรงงานฯ หรือ สนร. ไทเป มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแรงงานไทย ทั้ง 2 หน่วยงานยินดีที่จะให้ความร่วมมือและการสนับสนุนกันต่อไป 

 

TOP