Skip to main content

สนร. ไทเป ให้คำปรึกษาญาติแรงงานกรณีเสียชีวิต

รายละเอียดเนื้อหา

                วันที่ 12 ตุลาคม 2564 สนร. ไทเป ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือญาติแรงงานไทยที่เสียชึวิตในขณะทำงานที่ไต้หวัน โดยได้ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินเรื่อง และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในเบื้องต้น ทั้งนี้ สนร. ไทเป จะประสานงานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงานให้ความช่วยเหลือต่อไป 

TOP