Skip to main content

สรจ.นนทบุรี ร่วมโครงการสัมมนาเพื่อนำร่องการสร้างความเข้าใจในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครแรงงาน และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงาน ในปีงบประมาณ 2566

รายละเอียดเนื้อหา

22 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวโสภิตา อินทรีย์วงศ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมโครงการสัมมนาเพื่อนำร่องการสร้างความเข้าใจในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครแรงงาน และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงาน
ในปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องดินแดง โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพมหานคร โดยมีนายกฤตภัทร ครุฑกุล ผู้อำนวยการ
สำนักตรวจและประเมินผล เป็นประธานในพิธีเปิด

TOP