Skip to main content

สรจ.พิจิตร ร่วมสังเกตการณ์ ตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก เพื่อเฝ้าระวังและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายละเอียดเนื้อหา

สรจ.พิจิตร ร่วมสังเกตการณ์ ตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก

เพื่อเฝ้าระวังและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

TOP