Skip to main content

สรจ.พิษณุโลก จ่ายค่าจ้างและปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน

รายละเอียดเนื้อหา

            วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมาย นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางอิสรา ชูแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน จ่ายค่าจ้างและปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน จ้างแรงงานสร้าง/ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ในพื้นที่บ้านฟากน้ำหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 คน

TOP