Skip to main content

สรจ.ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการ ผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2566

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำปาง มอบหมาย นางสาวสุพรรณี สืบกาสี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการ ผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นายกิตศักดิ์ พิมสาร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

TOP