Skip to main content

สรจ.สกลนคร จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดง ครบรอบ 65 ปี

รายละเอียดเนื้อหา

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. รอง ผวจ.สน. (นายเมธี สุพรรณฝ่าย) เป็นประธานในพิธิจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดง ครบรอบ 65 ปี ณ บริเวณสนามหน้ากองร้องอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนครที่ 1 โดยมีแรงงานจังหวัดสกลนคร (น.ส.วิไลวรรณ เทียงดาห์) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ พิธีทางสงฆ์ (พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป) พิธีกล่าวคำปฏิญาณต่อธงประจำกอง พิธีมอบเข็ม “อาสาสมัครสดุดี” พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมป์แก่บุตรสมาชิก อส. พิธีมอบรางวัล/สิ้งของแก่สมาชิก อส.และพิธีอ่านสารของ ผบ.อส.

TOP