Skip to main content

‘สรจ. อุตรดิตถ์’ ลงพื้นที่ให้บริการด้านแรงงานกับกลุ่มเปราะบาง (มิติรายได้) ภายใต้โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดเนื้อหา

           วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายอุรุพงษ์ เวชศรี แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางสาวกฤษณา เขียวจันทร์แสง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางกรนิกา เขจร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางสาวพชรกร จู่คำศรี นักวิชาการแรงงาน และนายธีรภัทร์ บุตรจัน นักวิชาการแรงงาน ลงพื้นที่ให้บริการด้านแรงงานกับกลุ่มเปราะบาง (มิติรายได้) ภายใต้โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ วัดบ้านดู่ ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีอาสาสมัครแรงงานตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมลงพื้นที่ดังกล่าว

TOP