Skip to main content

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในหลักสูตรการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติแก่ผู้ใช้งานของทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

รายละเอียดเนื้อหา

           วันที่ 16 กันยายน 2563  เวลา 11.00 น. นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล  แรงงานจังหวัดนนทบุรี เผยว่าได้มอบหมายให้นายปฏิพัทธ์ วงศ์อนุการ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในหลักสูตรการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติแก่ผู้ใช้งานของทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หัวข้อ การใช้ประโยชน์ของข้อมูลด้านแรงงานในระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2563 ณ โรงแรม S Ratchada Leisure Hotel โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอบรมเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำข้อมูลด้านแรงงานในระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

TOP