Skip to main content

สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2564 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย

รายละเอียดเนื้อหา

สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2564 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย

TOP