Skip to main content

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานอาสาสมัครแรงงาน จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียดเนื้อหา

     วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ร้อยเอก กิจสมพงษ์ กล้าหาญ แรงงานจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานอาสาสมัครแรงงาน จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่ แนวทางการให้บริการ เป้าหมายการทำงาน การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านอาชีพ เป็นต้น โดยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้ร่วมชี้แจงภารกิจและพบปะอาสาสมัครแรงงาน ทั้งนี้ พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน และเครือข่ายด้านแรงงาน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 (มุขหลัง) ศาลากลางจังหวัดระยอง

TOP