Skip to main content

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียดเนื้อหา

                 วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ร้อยเอก กิจสมพงษ์ กล้าหาญ แรงงานจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยที่ประชุมได้ร่วมรับทราบโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยองและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระยอง

 

TOP