Skip to main content

สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับพื้นที่ดำเนินการในพื้นที่ 44 จังหวัด

รายละเอียดเนื้อหา

 วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.45 น. นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด  แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายเชน รัตนเสถียร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับพื้นที่ดำเนินการในพื้นที่ 44 จังหวัด โดยผ่านระบบ Zoom Meetings  โดยมี นางดุสิตา เชาวน์เลิส พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานฯ ณ โรงแรมโอทุ ลพบุรี ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

เวลา 09.00 น. นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด  แรงงานจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ในหัวข้อ “PDPA สำหรับผู้บริหาร
และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
โดยมี ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม เป็นผู้บรรยาย ผ่านระบบ Zoom Meetings
ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

TOP