Skip to main content

สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมตรวจประเมินโรงงานตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ครั้งที่ 4)

รายละเอียดเนื้อหา

             วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ อินใจ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมตรวจประเมินโรงงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4 ตามแผนศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เพื่อประชาสัมพันธ์และประสานความร่วมมือสถานประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่ดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบกิจการโรงงาน ตามคู่มือ Good Factory Practice (GFP) โดยทำการตรวจติดตามการดำเนินการของสถานประกอบกิจการโรงงาน และประเมินสถานประกอบกิจการโรงงาน (Onsite) ในจังหวัดแพร่ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท แพร่ศิลา จำกัด, บริษัท โคลเวอร์ พาวเวอร์ จำกัด และบริษัท คชาธารก่อสร้าง จำกัด

TOP