Skip to main content

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง พบปะนายจ้างบริษัท Thann และเยี่ยมเยียนแรงงานไทย

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่  ๗ ตุลาคม  ๒๕๖๔ สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ได้เดินทางเข้าพบนายจ้างบริษัท Thann ซึ่งเป็นบริษัทประกอบธุรกิจการนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเกี่ยวกับการนวดสปาและธุรกิจร้านนวดสปา ปัจจุบันมีร้านนวด  ๓ สาขา โดยได้จ้างคนไทยทำงานในตำแหน่ง Spa Therapist แล้ว ๑๖ คน และมีความประสงค์ต้องการจ้างเพิ่มอีกโดยจะได้มีการดำเนินการต่อไป ในการนี้ สำนักงานแรงงานฯ ได้เยี่ยมแรงงานที่ประจำอยู่ร้านนวด สาขา  Causeway Bay จำนวน ๖ คน  โดยแนะนำการปฏิบัติตัวในการทำงานในฮ่องกง การดูแลสุขภาพ พร้อมให้กำลังใจและแจ้งช่องทางการติดต่อหากต้องการความช่วยเหลือจากสำนักงานฯ

TOP