Skip to main content

สิงคโปร์ประกาศปรับมาตรการและข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ มีผลบังคับใช้วันที่ 12 ตุลาคม 2564

รายละเอียดเนื้อหา

TOP