Skip to main content

สื่อทางการ (https://www.news.gov.hk/eng ) รายงานข่าวที่เกี่ยวกับการขยายมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19

รายละเอียดเนื้อหา

สื่อทางการ (https://www.news.gov.hk/eng ) รายงานว่า นาง Carrie Lam ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง กล่าวถึง การขยายมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมและมาตรการป้องกันอื่นๆ ออกไปอีก อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ยังรุนแรงในพื้นที่ โดยจะประกาศระยะเวลาที่แน่นอนอีกครั้ง ทั้งนี้ ทางการฮ่องกงได้ประกาศขยายระยะเวลาให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกคนยังทำงานจากที่บ้าน  (work from home) ต่อจากวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการฉุกเฉินและบริการสาธารณะที่จำเป็น รวมถึงผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19  ซึ่งทางการจะทบทวนมาตรการอีกครั้งก่อนวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ขอให้ประชาชนเข้าใจในความไม่สะดวกในการรับบริการสาธารณะและร่วมสนับสนุนมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดด้วย

MERS virus, Meadle-East Respiratory Syndrome coronovirus, 3D illustration
TOP