Skip to main content

สื่อทางการ (https://www.news.gov.hk/eng )ฮ่องกงประกาศให้บุคคลบางประเภทต้องได้รับการตรวจเชื้อโควิด-19 ได้แก่ ผู้ที่อาศัยหรือทำงานในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค บุคคลในบางสาขาอาชีพหรือผู้ที่ใกล้สิ้นสุดการกักกันตัวภาคบังคับ  ๑๔ วัน

รายละเอียดเนื้อหา

สื่อทางการ (https://www.news.gov.hk/eng ) แจ้งข่าวที่เกี่ยวข้อง ดังนี้       

   ๑. ทางการฮ่องกงประกาศให้บุคคลบางประเภทต้องได้รับการตรวจเชื้อโควิด-19 ได้แก่ ผู้ที่อาศัยหรือทำงานในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค บุคคลในบางสาขาอาชีพหรือผู้ที่ใกล้สิ้นสุดการกักกันตัวภาคบังคับ  ๑๔ วัน เมื่อเดินทางเข้าฮ่องกง ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ มอบให้สำนักงานอาหารและสุขภาพ ฮ่องกง สามารถบังคับบุคคลที่จำเป็นให้ตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ได้ รวมถึงให้กรมอนามัย และองค์การโรงพยาบาลเตรียมการแจกจ่ายและรวบรวมขวดเก็บตัวอย่างในการตรวจเชื้อ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีโทษถูกปรับเป็นเงิน ๒,๐๐๐ เหรียญฮ่องกง หรือประมาณ ๘,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ มีการออกคำสั่งที่กำหนดให้บุคคลต้องผ่านการทดสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับเป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ เหรียญฮ่องกงหรือประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และจำคุก ๖ เดือน

   ๒. ทางการฮ่องกงเพิ่มมาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคมให้เข้มงวดขึ้นเนื่องจากยังมีการพบการติดเชื้อที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและเป็นการป้องกันมิให้เกิดการระบาดขึ้นเป็นระลอกที่ ๔ มีผลบังคับใช้ ๑๑ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้แก่

       ๑) ห้ามการรวมกลุ่มมากกว่า ๔ คนและสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ

       ๒) จำกัดจำนวนการนั่งทานในร้านอาหารไม่เกินโต๊ะละ ๔ คน และจำกัดไม่เกินโต๊ะละ ๒ คน สำหรับบาร์ ผับ คลับ หรือไนท์คลับ ร้านอาหารจะต้องปิดตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน ถึงเวลา ๐๔.๕๙ น. จากเดิมที่อนุญาตถึงเวลา ๐๒.๐๐ น.

       ๓) ใส่หน้ากากอนามัยขณะออกกำลังกายในร่มและลานสเก็ตสาธารณะ ยกเว้นในกรณีที่มีระยะห่างอย่างน้อย ๑.๕  เมตร หรือมีฉากกั้นหรือมีการสัมผัสร่างกายเล็กน้อย

      ๔) กำหนดให้โรงแรมและเกสต์เฮาส์อยู่ในรายการของสถานที่ที่กำหนดในการจำกัดผู้เข้าพัก โดยกำหนดจำนวนผู้เข้าพักห้องละไม่เกิน ๔ คน (ยกเว้นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน) ผู้เข้าพักต้องลงทะเบียน   แจ้งรายละเอียด โรงแรมต้องแยกชั้นของห้องพักสำหรับการกักกันตัวกับกรณีพักปกติ โดยผู้ประกอบการต้องดำเนินตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อรวมถึงป้องกันไม่ให้ผู้อยู่ระหว่างการกักกันตัวออกจากห้องพัก และตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายนเป็นต้นไป กรมอนามัย ฮ่องกงจะไม่อนุญาตให้มีการเยี่ยมผู้ที่ถูกกักกันตัวในบริเวณโรงแรม

MERS virus, Meadle-East Respiratory Syndrome coronovirus, 3D illustration
TOP